Naše služby

Našim klientom ponúkame:

 1. Znalecké posudky
 • ohodnotenie nehnuteľností v zmysle platných ohodnocovacích predpisov SR

 

 1. Archív cien nehnuteľností
 • Na požiadanie poskytneme údaje z databázy realizovaných obchodov alebo z ponúk uverejnených v starých realitných tlačovinách.

 

 1. Expertízne ocenenia nehnuteľnosti
 • Nezávislé a všeobecne uznávané stanovenie trhových cien nehnuteľností pre dedičské konania, notárov, mediáciu a pod.
 • Odhady trhových cien pre účel kúpy alebo predaja nehnuteľnosti.
  Ide o odhady trhovej ceny nehnuteľností formou skrátených odborných posudkov. Oceníte časovú promptnosť a značné ušetrenie finančných prostriedkov, ktoré by ste inak vynaložili na vypracovanie kompletného znaleckého posudku.
 • Konzultácie v oblasti stanovovania trhových cien nehnuteľností a stanovenie aktuálnej/reálnej hodnoty nehnuteľnosti akceptovanej bankou pri úverovaní

 

 1. Analýzy vývoja trhových cien nehnuteľností na území SR s využitím databáz cien nehnuteľností od roku 1999

 

 1. Stanovenie trhovej ceny nehnuteľností štandardnými metodikami uznávanými v rámci EU (European Property Valuation Standards)

 

 1. Supervízia znaleckých posudkov a iných ocenení
 • overovanie správnosti a vypracovanie odborného stanoviska ku kvalite ocenení a ohodnotení vypracovaných inými osobami
 • Okrem štandardných znaleckých výstupov ponúkame vypracovanie nezávislých, argumentačne dobre podporených revíznych posudkov v záležitostiach týkajúcich sa obvyklého postupu ocenenia, použitých a možných oceňovacích metód či vstupných parametrov odhadu hodnoty nehnuteľného majetku.
 • certifikovanie znaleckých posudkov

 

 1. Ocenenia škôd pre poľnohospodárske platobné agentúry

 

 1. Testovanie, meranie, analýzy a kontroly stavieb a stavebných materiálov

 

Výstupy z poskytnutých služieb vieme pre Vás zabezpečiť aj v nemeckom a anglickom jazyku.