Naše služby

Našim klientom ponúkame:

  1. Znalecké posudky
  • ohodnotenie nehnuteľností v zmysle platných ohodnocovacích predpisov SR

 

  1. Rýchle ocenenie online
  • Kliknite na ocenovanieonline.sk a zistite cenu Vašej nehnuteľnosti ZADARMO a za pár minút. Spolu s realitným portálom Trh nehnuteľností, sme pre Vás pripravili modernú aplikáciu na odhad ceny Vašej nehnuteľnosti.

 

  1. Expertízne ocenenia nehnuteľnosti
  • Nezávislé a všeobecne uznávané stanovenie trhových cien nehnuteľností pre dedičské konania, notárov, mediáciu a pod.
  • Odhady trhových cien pre účel kúpy alebo predaja nehnuteľnosti.
    Ide o odhady trhovej ceny nehnuteľností formou skrátených odborných posudkov. Oceníte časovú promptnosť a značné ušetrenie finančných prostriedkov, ktoré by ste inak vynaložili na vypracovanie kompletného znaleckého posudku.
  • Konzultácie v oblasti stanovovania trhových cien nehnuteľností a stanovenie aktuálnej/reálnej hodnoty nehnuteľnosti akceptovanej bankou pri úverovaní

 

  1. Analýzy vývoja trhových cien nehnuteľností na území SR s využitím databáz cien nehnuteľností od roku 1999

 

  1. Stanovenie trhovej ceny nehnuteľností štandardnými metodikami uznávanými v rámci EU (European Property Valuation Standards)

 

  1. Supervízia znaleckých posudkov a iných ocenení
  • overovanie správnosti a vypracovanie odborného stanoviska ku kvalite ocenení a ohodnotení vypracovaných inými osobami
  • Okrem štandardných znaleckých výstupov ponúkame vypracovanie nezávislých, argumentačne dobre podporených revíznych posudkov v záležitostiach týkajúcich sa obvyklého postupu ocenenia, použitých a možných oceňovacích metód či vstupných parametrov odhadu hodnoty nehnuteľného majetku.
  • certifikovanie znaleckých posudkov

 

  1. Ocenenia škôd pre poľnohospodárske platobné agentúry

 

  1. Testovanie, meranie, analýzy a kontroly stavieb a stavebných materiálov

 

Výstupy z poskytnutých služieb vieme pre Vás zabezpečiť aj v nemeckom a anglickom jazyku.