Podklady potrebné k posudku

Podklady potrebné k vypracovaniu znaleckého posudku

Odborná stránka znaleckého posudku závisí od kvality dodaných podkladov. Je teda potrebné, aby mal znalec k dispozícii všetky relevantné dokumenty. Ich rozsah a typ závisí od toho, čo je predmetom znaleckého posudku.

Podklady ku konkrétnej nehnuteľnosti sú vždy konzultované priamo so znalcom.

Nižšie uvádzame potrebné podklady pre najčastejšie ohodnocované nehnuteľnosti:

 

BYT

 • Doklad o vlastníctve – výpis z katastra nehnuteľností z listu vlastníctva (môže byť stiahnutý z katastrálneho portálu)
 • Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom v ktorom sa byt nachádza (môže byť vytvorená aj z katasterportal.sk)
 • Aktuálny titul nadobudnutia (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve, zámenná zmluva a pod …)
 • Doklad o veku stavby (potvrdenie správcu objektu, kolaudačné rozhodnutie, pokiaľ sa jedná o byt vytvorený nadstavbou alebo vstavbou na staršej budove, tak sú potrebné doklady o veku jednak pre pôvodný dom a jednak pre byt v nadstavbe alebo vstavbe)
 • Pôdorys bytu

 

RODINNÝ DOM, OBYTNÝ DOM, CHATA, GARÁŽ

 • Doklad o vlastníctve – výpis z katastra nehnuteľností z listu vlastníctva (môže byť stiahnutý z katastrálneho portálu)
 • Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom v ktorom sa byt nachádza (môže byť vytvorená aj z katasterportal.sk)
 • Doklad o veku stavby (potvrdenie príslušnej obce, kolaudačné rozhodnutie)
 • Technická dokumentácia (situácia, pôdorysy, rezy a pod.)

 

ROZOSTAVANÝ RODINNÝ DOM

 • Doklad o vlastníctve – výpis z katastra nehnuteľností z listu vlastníctva (môže byť stiahnutý z katastrálneho portálu)
 • Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom v ktorom sa byt nachádza (môže byť vytvorená aj z katasterportal.sk)
 • Geometrický plán zakreslenia novostavby- vyhotoví Vám ho odborne spôsobilá osoba, geodet (musí byť overený stavebným úradom – červená pečiatka v pravom dolnom rohu)
 • Stavebné povolenie– vydáva stavebný úrad staviteľovi (potrebné, aby bola na ňom vyznačená právoplatnosť)
 • Technická dokumentácia – najmä výkresy situácie, pôdorysy, rezy, pohľady (výkresy by mali byť overené stavebným úradom)

 

KOMERČNÉ NEHNUTEĽNOSTI (BUDOVY, NEBYTOVÉ PRIESTORY)

 • Doklad o vlastníctve  – výpis z katastra nehnuteľností z listu vlastníctva (môže byť stiahnutý
 • z katastrálneho portálu)
 • Aktuálna kópia z katastrálnej mapy (môže byť stiahnutá z katastrálneho portálu)
 • Doklad o veku stavby (potvrdenie príslušnej obce, kolaudačné rozhodnutie)
 • Technická dokumentácia (situácia, pôdorysy, rezy a pod.)
 • Podklady k stanoveniu výnosu (nájomná zmluva, poistná zmluva, daň z nehnuteľnosti – výmer, ročné náklady na prevádzku stavieb a pod.)

 

POZEMOK

 • Doklad o vlastníctve – aktuálna kópia z katastrálnej mapy (môže byť vytvorený aj z katasterportal.sk)
 • Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom v ktorom sa byt nachádza (môže byť vytvorená aj z katasterportal.sk)
 • územno-plánovacia informácia alebo jej vyšší dokument (územné rozhodnutie, stavebné povolenie)

 

Pozemok v extraviláne obce (mimo zastavaného územia obce) a sú vedené v katastri nehnuteľností ako orná pôda, ovocný sad; chmeľnica, vinica, záhrada

 • Doklad o vlastníctve – výpis z katastra nehnuteľností – z listu vlastníctva /LV/ , (prípadne úplný výpis z pozemkovej knihy)
 • Aktuálna kópia príslušnej katastrálnej mapy na pozemky (parcely) na ktorých sa nachádzajú stavby a ktorá zachytáva skutkový stav
 • Titul nadobudnutia – doklad o poslednom prevode alebo prechode (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie, zámenná zmluva …)
 • Zatriedenie pozemku do kódu BPEJ (bonitovaná pôdno-ekologická jednotka, vydáva príslušný okresný úrad, odbor poľnohospodárstva)
 • Informácia o územnom pláne, alebo územné rozhodnutie, stavebné povolenie
 • Geometrický plán ak sa ním dokumentujú zmeny, ktoré ešte nie sú zakreslené v katastrálnej mape