Referencie

Inštitút má vytvorenú sieť kvalitných vyškolených znalcov a odhadcov na celom území Slovenska. Dostávame objednávky na znalecké posudky a ocenenia veľkých súborov nehnuteľností na celom území Slovenska.

Medzi naše činnosti v minulosti patrili i nasledovné zákazky:

  • Dodávali sme ocenenia pre zahraničné finančné inštitúcie. Išlo o trhové ocenenie 37 rôznych nehnuteľností (strojárenský areál, priemyslové budovy, sklady, výrobné haly, poľnohospodárske areály, bytové domy, hotel) a 86 ocenení taktiež rôzneho nehnuteľného majetku (administratívne objekty, sklady, bytové domy, poľnohospodárske a výrobné areály, hotely anákupné strediská) v celkovom objeme 38,9 mil. EUR (1,194 mld. SKK).
  • Pre nášho klienta sme certifikovali znalecké posudky, ktoré oceňovali nehnuteľnosti v celkovej hodnote vyše 330 mil. EUR (9,941 mld. SKK). Vykonávali sme i ďalšie certifikácie znaleckých posudkov pre štátne organizácie a ocenenia objektov z portfólia finančných ústavov.
  • Fyzické osoby si objednávali zjednodušené expertízne ohodnotenia nehnuteľností, ktoré využili pri dedičských konaniach i pri zisťovaní trhovej hodnoty svojho majetku. Prostredníctvom odborníkov zo spolupracujúcich realitných spoločností zabezpečujeme každoročne desiatky jednoduchých určení trhových ciennehnuteľností pre účely dedičských konaní – Expertízne ohodnotenie nehnuteľnosti. O spokojnosti s týmto produktom svedčia spokojní dedičia i notári z dôvodu rýchlosti vyhotovenia a finančnej nenáročnosti.
  • Do portfólia našich klientov patria i nadnárodné korporácie, pre ktoré sme vykonávali expertízne ohodnotenia rozsiahlych výrobných areálov na území Slovenska.
  • Medzi naše väčšie a zaujímavé projekty patrí aj dodanie súboru znaleckých posudkov z rôznych druhov odvetví (Stavebníctvo, Strojárstvo, Elektrotechnika, Doprava železničná) pre nášho slovenského klienta vrátane vypracovania kompletnej záverečnej štúdie. V tomto projekte boli ohodnotené nehnuteľnosti a hnuteľný majetok nášho klienta v objeme cca. 70,00 mil. EUR (2,109 mld. SKK).
  • Inštitút má bohaté skúsenosti v oblasti poľnohospodárstva priodhade hodnoty poľnohospodárskej pôdy. V tejto oblasti spolupracujeme s Ústavom súdneho znalectva, Znaleckým ústavom v Nitre, Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a Výskumným ústavom pôdnej úrodnosti
  • Bohaté skúsenosti máme i v sektore poľnohospodárstvo –rastlinná výroba, odhad škôd na porastoch.

V zmysle zákona č.382/2004.Z.z. a v znení § 13 (Povinnosť zachovávať mlčanlivosť) – znalec, tlmočník alebo prekladateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone alebo v súvislosti s výkonom činnosti, ak nie je tejto povinnosti zbavený zadávateľom alebo ministrom alebo ak osobitný predpis neustanovuje inak. Rešpektujúc tieto ustanovenia, neuvádzame v referenciách identifikačné údaje vypracovaných znaleckých posudkov. Preto konkrétne referencie zasielame na požiadanie vždy po konzultácii s našimi klientmi.