Ohodnocujeme

Čo ohodnocujeme?

  • rodinné domy, chaty, chalupy,
  • pozemky podľa charakteru,
  • byty a nebytové priestory,
  • stavby a rozostavané stavby (jednoduché a drobné stavby, administratívne a obchodné budovy, výrobné haly, skladovacie haly,..),
  • areály (výrobné, poľnohospodárske,..), prevádzkové a administratívne budovy, haly a pod.
  • príslušenstvo budov (oplotenie, prípojky inžinierskych sietí,..)

 

Naša činnosť je zameraná najmä na stanovovanie hodnoty nehnuteľností pre právnické a fyzické osoby za účelom :

  • prevod nehnuteľnosti,
  • záložné právo (napr. pre hypotekárny úver v banke),
  • bankové úvery
  • poisťovacie zmluvy,
  • zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností,
  • dedičské konanie,
  • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), vyporiadanie podielového spoluvlastníctva,
  • riešenia súdnych sporov, mimosúdne dohody, konkurzy, exekúcie a dobrovoľné dražby
  • transformácie (napríklad akvizície, zlúčenie, splynutie právnických osôb),
  • zvyšovanie základného imania, resp. delenie spoločnosti
  • nepeňažné vklady do spoločnosti
  • nájom pozemkov,
  • určenie hodnoty vecných bremien (právo prechodu a prejazdu a pod.)
  • iné