Ohodnocujeme

Čo ohodnocujeme?

 • rodinné domy, chaty, chalupy,
 • pozemky podľa charakteru,
 • byty a nebytové priestory,
 • stavby a rozostavané stavby (jednoduché a drobné stavby, administratívne a obchodné budovy, výrobné haly, skladovacie haly,..),
 • areály (výrobné, poľnohospodárske,..), prevádzkové a administratívne budovy, haly a pod.
 • príslušenstvo budov (oplotenie, prípojky inžinierskych sietí,..)

 

Naša činnosť je zameraná najmä na stanovovanie hodnoty nehnuteľností pre právnické a fyzické osoby za účelom :

 • prevod nehnuteľnosti,
 • záložné právo (napr. pre hypotekárny úver v banke),
 • bankové úvery
 • poisťovacie zmluvy,
 • zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností,
 • dedičské konanie,
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), vyporiadanie podielového spoluvlastníctva,
 • riešenia súdnych sporov, mimosúdne dohody, konkurzy, exekúcie a dobrovoľné dražby
 • transformácie (napríklad akvizície, zlúčenie, splynutie právnických osôb),
 • zvyšovanie základného imania, resp. delenie spoločnosti
 • nepeňažné vklady do spoločnosti
 • nájom pozemkov,
 • určenie hodnoty vecných bremien (právo prechodu a prejazdu a pod.)
 • iné